blog

22Oct

D’Banann kënnt nach ëmmer bei eis eran!

View Counts (959) |Return|
0 ( 0 reviews)
|

Dans le cadre de notre nouveau concept alimentaire Food4Future, nous utilisons exclusivement des fruits locaux et de saison. Ceci est conforme à notre objectif RestoGoal #3 "Achats en courts circuits".

Cependant, nous ne voulons pas nous passer de la banane !

En raison de sa popularité auprès des jeunes et des adultes, nous avons décidé de continuer à proposer la banane comme seul fruit exotique dans nos cantines et cafétérias, aux côtés des fruits locaux et de saison.

Les bananes que vous pouvez acheter chez nous proviennent d'une production européenne et respectent toutes les normes de l'UE en matière de responsabilité sociale des entreprises et de protection de l'environnement, ou du commerce équitable. Cela nous permet, en collaboration avec Fairtrade Luxembourg, de continuer à soutenir les petits producteurs en leur offrant un prix équitable pour leurs fruits.

bananas-on-blue-bg

Les bienfaits de la banane

Grâce à sa composition unique, la chair de la banane est une véritable alliée santé au quotidien. Elle est rassasiante, riche en fibres, en antioxydants et en micronutriments et, malgré un voyage souvent long, elle a sa place dans une alimentation saine, variée et équilibrée.

La banane a son propre profil nutritionnel. Elle contient, entre autres, divers nutriments essentiels à un organisme sain. Parmi ces nutriments, on trouve: Vitamines B6, B9, C, cuivre, magnésium et potassium.

Nutriments pour 100g de banane

 • Calories: 90,5
 • Protéines: 1,06 g
 • Glucides: 19,7 g
 • Lipides: < 0,5 g
 • Fibres alimentaires : 2,7 g
 • Charge glycémique : modérée
 • Effet antioxydant : élevé

Im Rahmen unseres neuen Essenskonzepts Food4Future benutzen wir exklusiv lokales und saisonales Obst. Dies entspricht unserem RestoGoal #3 „Einkauf in kurzen Wegen“.

Auf die Banane allerdings wollen wir nicht verzichten!

Aufgrund ihrer Beliebtheit bei jungen Leuten und Erwachsenen habe wir beschlossen die Banane als einzige exotische Frucht weiterhin in unseren Kantinen und Cafeterias anzubieten, neben lokalen und saisonalen Obstsorten.

Die Bananen, welche Sie bei uns bekommen stammen aus europäischer Produktion und respektieren alle Normen der EU betreffend soziale Verantwortung der Betriebe und Umweltschutz, oder aber aus dem fairen Handel. Dies erlaubt uns weiter, zusammen mit Fairtrade Luxemburg, die kleinen Produzenten zu unterstützten, weil wir ihnen einen fairen Preis für ihr Obst anbieten.

bananas-on-blue-bg

Die Vorzüge der Banane

Dank ihrer einzigartigen Zusammensetzung ist das Fruchtfleisch der Banane ein echter Gesundheitsverbündeter im Alltag. Sie ist sättigend, reich an Ballaststoffen, Antioxidantien und Mikronährstoffen und hat, trotzt der oft langen Weg, ihren Platz in einer abwechslungsreichen und ausgewogenen gesunden Ernährung.

Die Banane hat ein eigenes Nährwertprofil. So enthält sie u. a. verschiedene Nährstoffe, die für einen gesunden Körper unerlässlich sind. Unter diesen Nährstoffen sind die folgenden zu nennen: Vitamine B6, B9, C, Kupfer, Magnesium und Potassium.

Nährstoffe pro 100g Banane

 • Kalorien: 90,5
 • Eiweiss: 1,06 g
 • Kohlenhydrate: 19,7 g
 • Fett: < 0,5 g
 • Ballaststoffe: 2,7 g
 • Glykämische Last: mäßig
 • Antioxidative Wirkung : Hoch

As part of our new food concept Food4Future, we exclusively use local and seasonal fruit. This is in line with our RestoGoal #3 "Shopping in short distances".

However, we don't want to do without the banana!

Due to its popularity among young people and adults, we have decided to continue to offer the banana as the only exotic fruit in our canteens and cafeterias, alongside local and seasonal fruits.

The bananas that you can buy from us come from European production and respect all EU standards regarding social responsibility of companies and environmental protection, or from fair trade. This allows us, together with Fairtrade Luxembourg, to continue to support small producers by offering them a fair price for their fruit.

bananas-on-blue-bg

The benefits of the banana

Thanks to its unique composition, the flesh of the banana is a real health ally in everyday life. It is satiating, rich in fiber, antioxidants and micronutrients and, despite an often long journey, it has its place in a healthy, varied and balanced diet.

The banana has its own nutritional profile. It contains, among other things, various nutrients essential to a healthy body. Among these nutrients, we find: Vitamins B6, B9, C, copper, magnesium and potassium.

Nutrients for 100g of banana

 • Calories: 90,5
 • Protein: 1,06 g
 • Carbohydrates: 19,7 g
 • Fat: < 0,5 g
 • Dietary Fiber: 2.7 g
 • Glycemic load: moderate
 • Antioxidant effect: high

Am Kader vun eisem neien Iess Konzept Food4Future benotze mir exklusiv lokal a saisonal Uebst. Dëst entsprécht eisem RestoGoal #3 “Nobäi akaafen”.

Op d’Banann allerdéngs wëlle mir net verzichten!

Op Grond vun hirer Beléiftheet bei Jonken an Erwuessenen, hu mir décidéiert, d’Banann als eenzeg exotesch Fruucht weiderhin an eise Kantinnen a Cafeteriaen unzebidden, niewent de lokalen a saisonalen Uebstzorten.

D’Bannanen déi Dir bei eis kritt kommen entweder aus europäescher Produktioun a respektéieren all d’Normen vun der EU a Punkto sozial Responsabilitéit vun den Entreprisen an dem Ëmweltschutz, oder awer aus dem fairen Handel. Dëst erlaabt eis weider, zesumme mat Fairtrade Lëtzebuerg, déi kleng Produzenten ze ënnerstëtzen, well mir hinnen e faire Präis fir hiert Uebst bezuelen.

bananas-on-blue-bg

D ‘Virdeeler vun der Bann

Wéinst hirer eemoleger Zesummesetzung ass d ‘Fruuchtfleesch vun der Banann en echten Gesondheetsalliéierten am Alldag. Si ass sättegend, räich u Ballaststoffer, Antioxidantien a Mikronäerstoffer an huet, trotz hirem laange Wee, eng Plaz an enger ofwiesselungsräicher an équilibréierter gesonder Ernierung.

D’Banann huet en eegenen Näerwertprofil. Si enthält e.a. verschidden Näerstoffer, déi fir e gesonde Kierper onerlässlech sinn. Ënner dësen Näerstoffer sinn: Vitamin B6, B9, C, Koffer, Magnesium a Potassium.

Näerstoffer pro 100g Banann:

 • Kalorien: 90,5
 • Eewäiss: 1,06 g
 • Kuelenhydrater: 19,7 g
 • Fetter: < 0,5 g
 • Ballaststoffer: 2,7 g
 • Glykämesch Laascht: mässeg
 • Antioxidative Wierkung : Héich

Related

"Goldener Teller International" pour Restopolis

"Goldener Teller International" pour Restopolis

Le réseau allemand de la restauration scolaire (DNSV) a décerné pour la première fois en 2021 une &q...

Read More
Den Teller net eidel giess? Dann hopp an d’ECOBOX dermat!

Den Teller net eidel giess? Dann hopp an d’ECOBOX dermat!

Wëllt Dir e komplette Plat mathuelen oder nëmmen är Reschter vun haut? Dann ass d’ECOBOX den ideale...

Read More
LTA Gilsdorf - Notre nouvelle cantine ouvre ses portes

LTA Gilsdorf - Notre nouvelle cantine ouvre ses portes

Restopolis se réjouit que les quelque 600 élèves du LTA peuvent y profiter d’une nouvelle cantine q...

Read More
Menu spécial Halloween le 22 octobre chez Restopolis

Menu spécial Halloween le 22 octobre chez Restopolis

Restopolis vous fera passer un frisson dans le dos le 22 octobre 2021: Goûtez notre menu spécial « H...

Read More
Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture

Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture

Restopolis participe à la lutte contre les pertes et gaspillages de nourriture

Read More
Wëllkomm bei Restopolis 2.0 !

Wëllkomm bei Restopolis 2.0 !

Mir freeën eis Iech all matzehuelen op eisem Wee zu méi nohaltege Schoulkantinen fir esou laangfrist...

Read More

Pour recevoir les dernières nouvelles de notre part, inscrivez votre adresse électronique. Nous vous promettons des nouvelles dignes de ce nom, sans pourriels.

Um die neuesten Nachrichten von uns zu erhalten, abonnieren Sie bitte Ihre E-Mail. Wir versprechen wertvolle Nachrichten ohne Spam.

To get the latest news from us please subscribe your email. We promise worthy news with no spam.

Sidd ëmmer informéiert iwwer eis leschten Nouvellen an drot Är Email hei an. Mir schécken Iech interessant Informatiounen a spammen Iech net zou.

 • Recent
 • Popular