Mon compte

Accéder à votre compte Restopolis avec votre IAM!

 
Menu

Consultez et réservez vos menus ici!

 
Charger Compte

Chargez votre compte Restopolis ici!

 
Mein Konto

Greifen Sie auf Ihr Restopolis-Konto mit Ihrer IAM zu!

 
Menü

Hier können Sie die Menüs ansehen und buchen!

 
Konto laden

Laden Sie Ihr Restopolis-Konto hier auf!

 
My Account

Access your Restopolis account with your IAM!

 
Menu

Consult and reserve your menus here!

 
Load Account

Load your Restopolis account here!

 
Mäin Kont

Gräif zou op däin Restopolis-Kont mat dengem IAM!

 
Menu

Kuck a reservéier däi Menu hei!

 
Kont lueden

Lued däin Restopolis-Kont hei!

 
Tarifs

Consultez nos classes de tarif ici!

 
Réservation

Apprenez comment réserver vos menus ici!

 
Allergènes

Que faire si vous souffrez d'allergies ou d'intolérances alimentaires?

 
Tarifklassen

Informieren Sie sich hier über unsere Tarifklassen!

 
Reservierung

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Menüs buchen können!

 
Allergene

Was tun bei Lebensmittelallergien oder -unverträglichkeiten?

 
Pricing

Check out our rate classes here!

 
Booking

Learn how to book your menus here!

 
Allergens

What to do if you suffer from food allergies or intolerances?

 
Präisser

Informéiert Iech iwwer eis Präisser hei!

 
Reservéierung

Kuckt hei wéi een e Menu ka reservéieren!

 
Allergien

Wat maachen wann dir eng Iess-Allergie oder -Intoleranz hutt?

 
Towards more sustainable Food Choices

Notre défi, c'est préserver la santé de nos convives,

celle de notre planète et celle de nos systèmes alimentaires.

Depuis 2005, nos chefs motivés préparent quotidiennement des plats savoureux et équilibrés composés des meilleurs ingrédients dans les cuisines des cantines des établissements scolaires de l’enseignement secondaire, de l’Université du Luxembourg, du site eduPôle à Walferdange et de plein d'autres.

En apportant des concepts simples aux aliments travaillés dans nos cantines et mis sur les assiettes de nos convives, nous pouvons promouvoir la consommation d'aliments riches en santé et en avantages nutritionnels, et soutenir des pratiques de production alimentaire durables et à faible impact environnemental. Pour en savoir plus, consultez notre site "Food4Future".

Food4Future
Für eine nachhaltigere Auswahl an Lebensmitteln

Unsere Herausforderung besteht darin, die Gesundheit unserer Gäste,

unseres Planeten und unserer Lebensmittelsysteme zu erhalten.

Seit 2005 bereiten unsere motivierten Köche täglich schmackhafte und ausgewogene Gerichte aus den besten Zutaten in den Kantinen der weiterführenden Schulen, der Universität Luxemburg, dem eduPôle-Standort in Walferdange und vielen anderen zu.

Mit einfachen Konzepten für die Lebensmittel, mit denen wir in unseren Kantinen arbeiten und die auf den Tellern unserer Gäste landen, können wir den Verzehr von Lebensmitteln fördern, die reich an gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Vorteilen sind, und nachhaltige Lebensmittelproduktionsverfahren mit geringer Umweltbelastung unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer "Food4Future"-Website.

Food4Future
Towards more sustainable Food Choices

Our challenge is to preserve the health of our guests,

our planet and our food systems.

Since 2005, our motivated chefs have been preparing tasty and balanced dishes made of the best ingredients on a daily basis in the canteens of the secondary schools, the University of Luxembourg, the eduPôle site in Walferdange and many others.

By bringing simple concepts to the foods worked on in our canteens and put on the plates of our diners, we can promote the consumption of foods rich in health and nutritional benefits, and support sustainable food production practices with low environmental impact. To learn more, visit our "Food4Future" website.

Food4Future
Fir méi nohalteg Liewensmettël

Et ass eis Erausfuerdrung fir d’Gesondheet vun eise Gäscht,

vun eisem Planéit a vun eise Liewensmëttelsystemer ze schützen

Zënter 2005 preparéieren eis Kichcheffen aus deene beschten Liewensmëttel all Dag équilibréiert Platen déi gutt schmaachen an de Kantinnen vun de Lycéeën, der Universitéit, dem eduPôle-Walfer a villen aneren.

Mat einfachen Liewensmëttelkonzepter, mat deenen mir an eisen Kantinnen schaffen an déi op den Telleren landen, kënne mir genau déi Liewensmëttel förderen, déi räich u gesonden an ernährungsphysiologeschen Virdeeler sinn, an esou nohalteg Liewensmëttelproduktionsverfahren mat gerénger Ëmwelt Belaaschtung ënnerstëtzen. Weider Informatioune fannt dir op der “Food4Future” Websäit.

Food4Future

Blog

Nose to Tail - keen neien Trend !

En Déier ganz verwäerten war fréier üblech. Haut sinn d’Leit of zimlech kriddeleg a verpassen dobäi esou Muenches. Vill Fleesch Platen, sinn a Vergiessenheet geroden, wéi z.B. Rëndszond, Träipen, Liewer asw. Mir presentéieren iech dofir d ‘Rezept vun enger gudder Rëndszong mat Madère Zooss.

Réckbléck 2014 - Iessgewunnechten bei Jonken

E groussen Dossier iwwer Ernährung bei Jonken vum Lena a Sam Schaack vum Uelzechtkanal aus dem Joer 2014

Loosst eis handelen fir d ‘Zukunft! – D ‘Zukunft vun de Liewensmëttel läit an eiser Hand.

Duerch gemeinsam Aktiounen an 150 Länner ass de Welternährungsdag ee vun de meescht besichten Evenementer am UN-Kalenner. Honnerte vu Manifestatiounen bréngen Regierungen, Entreprisen, ONGen, d’Medien an déi breet Ëffentlechkeet zesummen.

Den Teller net eidel giess? Dann hopp an d’ECOBOX dermat!

Wëllt Dir e komplette Plat mathuelen oder nëmmen är Reschter vun haut? Dann ass d’ECOBOX den ideale Behälter. D’ECOBOX ass fir nëmmen 5€ an all eise Kantinnen ze kréien!

La sécurité alimentaire dans mon assiette - Edition 2021

Dans le cadre de sa campagne pluriannuelle « La sécurité dans mon assiette », le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire en collaboration avec le Ministère de la protection des consommateurs et les experts de la Division de la sécurité alimentaire de la Di...

Sondage #1 - Evaluation du site Web de Restopolis

Aidez-nous à améliorer votre expérience Web en répondant à quelques questions. Si vous avez des recommandations et/ou suggestions pour améliorer notre site web, veuillez les indiquer à la fin du questionnaire.

Jonk Käch vun der EHTL zu Dubäi op der Weltausstellug!

Restopolis wënscht der Équipe vum EHTL vill Erfolleg bei hirer Missioun am Lëtzebuerger Pavillon op der Weltausstellung zu Dubai.

An eiser Uebstbar am Oktober

An eiser Uebstbar vum Mount Oktober fannt dir Mirabellen, Äppel, Drauwen, Prommen, Quetschen a Quidden.

Wëllkomm bei Restopolis 2.0 !

Mir freeën eis Iech all matzehuelen op eisem Wee zu méi nohaltege Schoulkantinen fir esou laangfristeg är Gesondheet an déi vun eisem Planéit ze garantéieren.

You Pay for Your Waste! - Help us reducing single-use packaging

En plus de nos mesures visant la réduction des déchets, nous avons décidé de rendre désormais payant certains emballages et articles à usage unique.
Santé et bien-être

Une offre culinaire accompagnée par un programme de sensibilisation

Santé et bien-être constituent les principaux objectifs de Restopolis. Ces deux objectifs sont soutenus régulièrement par un programme innovateur de sensibilisation.

Nous souhaitons faire découvrir « le plaisir de bien manger » dans nos cantines en offrant des repas équilibrés, goûteux et authentiques à base de produits non transformés, faits maison et saisonniers, le tout servi dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale.

Au-delà de ce rôle de restauration, nous avons également un rôle d’éducation à l’alimentation saine. Cette responsabilité d’éducation est prise en organisant des semaines thématiques autour d'une alimentation saine mais aussi autour d'une alimentation plus durable.

Vous trouverez ci-dessous quelques-une de nos actions. N’hésitez pas à télécharger nos brochures éducatives y relatives. Vous pouvez commander les versions imprimées de ces brochures en quantité nécessaire auprès de notre service communication à la page contact de ce site.

Gesundheit und Wohlbefinden

Ein kulinarisches Angebot, begleitet von einem Sensibilisierungsprogramm

Gesundheit und Wohlbefinden sind die Hauptziele von Restopolis. Beide Ziele werden regelmäßig durch ein innovatives Sensibilisierungsprogramm unterstützt.

Wir möchten in unseren Kantinen die "Freude am guten Essen" vermitteln, indem wir ausgewogene, schmackhafte und authentische Mahlzeiten auf der Grundlage unverarbeiteter, hausgemachter und saisonaler Produkte anbieten, die in einer warmen und freundlichen Atmosphäre serviert werden.

Neben der Verpflegung haben wir auch die Aufgabe, die Menschen über gesunde Ernährung aufzuklären. Diese pädagogische Verantwortung wird durch die Organisation von Themenwochen rund um gesunde, aber auch um nachhaltigere Ernährung wahrgenommen.

Nachstehend finden Sie einige unserer Aktionen. Bitte laden Sie sich unsere Broschüren herunter. Sie können gedruckte Versionen dieser Broschüren in der erforderlichen Menge bei unserer Kommunikationsabteilung auf der Kontaktseite dieser Website bestellen.

Health and wellness

A culinary offer accompanied by an awareness program

Health and wellness are the main objectives of Restopolis. These two objectives are supported on a regular basis by an innovative outreach program.

We wish to introduce "the pleasure of eating well" in our canteens by offering balanced, tasty and authentic meals based on unprocessed, home-made and seasonal products, all served in a warm and friendly atmosphere.

Beyond this catering role, we also have a role in educating people about healthy eating. This educational responsibility is taken on by organizing theme weeks around healthy eating but also around more sustainable eating.

You will find below some of our actions. Feel free to download our educational brochures. You can order printed versions of these brochures in the necessary quantity from our communication department on the contact page of this site.

Santé et bien-être

Une offre culinaire accompagnée par un programme de sensibilisation

Santé et bien-être constituent les principaux objectifs de Restopolis. Ces deux objectifs sont soutenus régulièrement par un programme innovateur de sensibilisation.

Nous souhaitons faire découvrir « le plaisir de bien manger » dans nos cantines en offrant des repas équilibrés, goûteux et authentiques à base de produits non transformés, faits maison et saisonniers, le tout servi dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale.

Au-delà de ce rôle de restauration, nous avons également un rôle d’éducation à l’alimentation saine. Cette responsabilité d’éducation est prise en organisant des semaines thématiques autour d'une alimentation saine mais aussi autour d'une alimentation plus durable.

Vous trouverez ci-dessous quelques-une de nos actions. N’hésitez pas à télécharger nos brochures éducatives y relatives. Vous pouvez commander les versions imprimées de ces brochures en quantité nécessaire auprès de notre service communication à la page contact de ce site.

Bio & Lokal ass ideal

Finie la monotonie malsaine sur les assiettes : Restopolis propose chaque jour des plats soigneusement préparés sur place par un chef de cuisine. Il s’agit de repas équilibrés et savoureux, confectionnés avec des aliments frais et variés pour les convives. Les différents menus sont élaborés et mis en place sous le contrôle de diététiciennes diplômées par le département « assurance qualité » de Restopolis. Un contrôle diététique des plats proposés est assuré en continu.

Bio & Lokal ass ideal

Keine ungesunde Monotonie mehr auf dem Teller: Restopolis bietet täglich Gerichte an, die von einem Küchenchef sorgfältig vor Ort zubereitet werden. Es handelt sich um ausgewogene und schmackhafte Mahlzeiten, die mit frischen und abwechslungsreichen Lebensmitteln für die Gäste zubereitet werden. Die verschiedenen Menüs werden unter der Aufsicht von qualifizierten Diätassistenten der Qualitätssicherungsabteilung von Restopolis zubereitet und umgesetzt. Eine diätetische Kontrolle der vorgeschlagenen Gerichte ist kontinuierlich gewährleistet.

Bio & Lokal ass ideal

No more unhealthy monotony on the plate: Restopolis offers daily dishes carefully prepared on site by a chef. These are balanced and tasty meals, made with fresh and varied food for the guests. The different menus are elaborated and set up under the control of qualified dieticians by the "quality assurance" department of Restopolis. A dietetic control of the proposed dishes is ensured continuously.

Bio & Lokal ass ideal

Finie la monotonie malsaine sur les assiettes : Restopolis propose chaque jour des plats soigneusement préparés sur place par un chef de cuisine. Il s’agit de repas équilibrés et savoureux, confectionnés avec des aliments frais et variés pour les convives. Les différents menus sont élaborés et mis en place sous le contrôle de diététiciennes diplômées par le département « assurance qualité » de Restopolis. Un contrôle diététique des plats proposés est assuré en continu.

Pense global, choisis local

L’approvisionnement de la restauration collective scolaire en produits locaux est de plus en plus plébiscité. Dans tous les discours actuels, elle peut être une solution de valorisation de l’agriculture locale, un vecteur de développement économique et de créations de filières locales. C'est pourquoi Restopolis, toujours soucieux de mettre en place des démarches de développement durable dans ses menus et son fonctionnement, a organisé une semaine thématique autour des produits locaux.

Pense global, choisis local

Das Angebot an lokalen Produkten für die Gemeinschaftsverpflegung in Schulen wird immer beliebter. Im heutigen Diskurs kann das eine Lösung zur Förderung der lokalen Landwirtschaft, ein Vektor für die wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von lokalen Kanälen sein. Aus diesem Grund hat Restopolis, das stets bestrebt ist, Ansätze der nachhaltigen Entwicklung in seine Speisekarte und seine Tätigkeit einzubauen, eine Themenwoche rund um lokale Produkte organisiert.

Pense global, choisis local

The supply of local products for school catering is more and more popular. In today's discourse, it can be a solution to enhance the value of local agriculture, a vector of economic development and creation of local channels. This is why Restopolis, always anxious to implement sustainable development approaches in its menus and operations, has organized a thematic week around local products.

Pense global, choisis local

L’approvisionnement de la restauration collective scolaire en produits locaux est de plus en plus plébiscité. Dans tous les discours actuels, elle peut être une solution de valorisation de l’agriculture locale, un vecteur de développement économique et de créations de filières locales. C'est pourquoi Restopolis, toujours soucieux de mettre en place des démarches de développement durable dans ses menus et son fonctionnement, a organisé une semaine thématique autour des produits locaux.

Manger bien, c'est jeter moins!

La lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets sont deux grands enjeux du 21e siècle qui nous concernent tous. Chaque année, plus de 1,3 milliards de tonnes d’aliments sont gaspillées dans le monde entier. C’est d’autant plus choquant qu’une personne sur 9 souffre de malnutrition parce qu’elle n’a pas accès à une alimentation abondante et équilibrée. La distribution et la restauration sont le troisième gaspilleur mondial de nourriture après les consommateurs et l’industrie. Restopolis a commencé tôt à assumer ses responsabilités et à s’investir pour rendre la cuisine collective plus durable.

Manger bien, c'est jeter moins!

Der Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung und die Verringerung der Abfälle sind zwei große Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die uns alle betreffen. Jedes Jahr werden weltweit mehr als 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet. Dies ist umso schockierender, als jeder neunte Mensch an Unterernährung leidet, weil er keinen Zugang zu einer ausreichenden und ausgewogenen Ernährung hat. Der Einzelhandel und das Gaststättengewerbe sind nach den Verbrauchern und der Industrie die drittgrößten Lebensmittelverschwender der Welt. Restopolis hat schon früh damit begonnen, Verantwortung zu übernehmen und in eine nachhaltigere Gestaltung des Gaststättengewerbes zu investieren.

Manger bien, c'est jeter moins!

The fight against food waste and the reduction of waste are two major issues of the 21st century that concern us all. Every year, more than 1.3 billion tons of food are wasted worldwide. This is all the more shocking since one person in 9 suffers from malnutrition because he or she does not have access to an abundant and balanced diet. The distribution and catering industry is the third largest waster of food in the world after consumers and industry. Restopolis started early to assume its responsibilities and to invest in making the collective kitchen more sustainable.

Manger bien, c'est jeter moins!

La lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets sont deux grands enjeux du 21e siècle qui nous concernent tous. Chaque année, plus de 1,3 milliards de tonnes d’aliments sont gaspillées dans le monde entier. C’est d’autant plus choquant qu’une personne sur 9 souffre de malnutrition parce qu’elle n’a pas accès à une alimentation abondante et équilibrée. La distribution et la restauration sont le troisième gaspilleur mondial de nourriture après les consommateurs et l’industrie. Restopolis a commencé tôt à assumer ses responsabilités et à s’investir pour rendre la cuisine collective plus durable.

Articles les plus populaires

Die beliebtesten Artikel

Most popular articles

Am meeschte gelies