blog

20Oct

Menu spécial Halloween le 22 octobre chez Restopolis

View Counts (913) |Return|
8.00 ( 1 reviews)
|

Halloween approche à grands pas. Cette fête américaine à caractère commercial a atteint le Luxembourg et d’autres pays de l’Europe continentale dans les années 1990.

Toutefois, les prédécesseurs de l’Halloween moderne ont des origines européennes : au Luxembourg, des bougies ont été placées le 31 octobre, la veille de la Toussaint, dans des betteraves évidées et sculptées en figures grimaçantes pour se protéger contre les âmes des défunts. Cette coutume appelée « Trauliicht brennen », populaire au début du 20e siècle, a été ranimée les dernières années, surtout au nord du pays. La betterave est toutefois remplacée par une citrouille.

En Irlande, les gens ont porté des déguisements horribles pour ne pas se démarquer des disparus. Cette tradition, importée aux Etats-Unis par des immigrés irlandais au 19e siècle, a été le point de départ de la fête Halloween telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Restopolis vous fera passer un frisson dans le dos le 22 octobre: Goûtez notre menu spécial « Halloween » qui ne plaira pas seulement aux ogres, fantômes et vampires.

Halloween rückt immer näher. In den 90er Jahren erreichte dieser amerikanische Trend Luxemburg und andere kontinentaleuropäische Länder.

Die Vorläufer des modernen Halloween haben jedoch europäische Ursprünge: In Luxemburg wurden am 31. Oktober, dem Vorabend von Allerheiligen, zum Schutz vor den Seelen der Toten, Kerzen in ausgehöhlte, zu Fratzen geschnitzte Rote Bete gestellt. Dieser Brauch, "Trauliicht brennen" genannt, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts populär und wurde in den letzten Jahren vor allem im Norden des Landes wiederbelebt. Die Rote Bete wird jedoch durch einen Kürbis ersetzt.

In Irland haben die Menschen schreckliche Verkleidungen getragen, um sich nicht von den Verstorbenen zu unterscheiden. Diese Tradition, die im 19. Jahrhundert von irischen Einwanderern in die Vereinigten Staaten importiert wurde, war der Ausgangspunkt für Halloween, wie wir es heute kennen.

Restopolis wird Ihnen am 22. Oktober einen Schauer über den Rücken jagen: Probieren Sie unser spezielles "Halloween"-Menü, das nicht nur Unholde, Geister und Vampire ansprechen wird.

Halloween is approaching. This American commercial holiday reached Luxembourg and other continental European countries in the 1990s.

However, the predecessors of modern Halloween have European origins: in Luxembourg, candles were placed in hollowed-out beetroot carved into grimacing figures on 31 October, the eve of All Saints' Day, as a protection against the souls of the deceased. This custom, called "Trauliicht brennen", was popular at the beginning of the 20th century and has been revived in recent years, especially in the north of the country. The beetroot, however, is replaced by a pumpkin.

In Ireland, people have worn horrific disguises to avoid standing out from the departed. This tradition, imported to the United States by Irish immigrants in the 19th century, was the starting point for Halloween as we know it today.

Restopolis will send a chill down your spine on October 22: Try our special "Halloween" menu that won't just appeal to ogres, ghosts and vampires.

Halloween kënnt ëmmer méi no. An den 90er Joeren huet dësen amerikaneschen Trend Lëtzebuerg an aner kontinental europäesch Länner erreecht.

D ‘Virleefer vum modernen Halloween hunn awer europäesch Wuerzelen: Zu Lëtzebuerg sinn den 31. Oktober, dem Virowend vun Allerhellegen, zum Schutz vun de Séilen vun den Verstuerwenen, Käerzen an ausgehielechten, zu Fratzen geschnëtzten roude Rommelen gestallt ginn. Dëse Brauch, och nach “Trauliicht brennen” genannt, war ufanks vum 20. Joerhonnert populär an ass an de leschten Joeren virun allem am Norden vum Land erëm nei belieft ginn. Déi rout Rommelen sinn an der Zwëschenzäit duerch Kürbis ersat ginn.

An Irland hunn d ‘Leit schrecklech Verkleedungen gedroen, fir sech net vun den Doudegen ze ënnerscheeden. Dës Traditioun, déi am 19. Joerhonnert vun ireschen Awanderen aus de Vereenegte Staten importéiert gouf, war den Ausgangspunkt fir Halloween, wéi mir et haut kennen.

Restopolis wäert Iech den 22. Oktober e Schauer iwwer de Réck joen: Probéiert eise speziellen “Halloween”-Menu, den net nëmmen Dämonen, Geeschter a Vampiren uspriechen wäert.

Menu Halloween

Entrée
Cobweb Pumkin soup
Fresh chopped fingers

Végétarien
Frankenstein's coffin

Non-Végétarien
The butcher's Massacre

Pasta
Red intestines pasta

Dessert
Spider cookies

Related

Am Oktober bei eis heiheem - Frësch Uebst a Geméiss

Am Oktober bei eis heiheem - Frësch Uebst a Geméiss

Och am Oktober gëtt et eng grouss Vilfalt u frësche Produkter bei eis zu Lëtzebuerg.

Read More
food4future - Nos assiettes de demain

food4future - Nos assiettes de demain

À la rentrée 2021/22 nous lançons notre nouveau concept alimentaire pour nos cantines. Restopolis re...

Read More
Muerten, Kalbassen a Gromperen – An dëse Wochen vum Feld op den Dësch!

Muerten, Kalbassen a Gromperen – An dëse Wochen vum Feld op den Dësch!

Zanter dësem Méindeg sinn an eisen Kantinnen verschidden Theme-Wochen am gaangen, wou mir dräi saiso...

Read More
Youth, Films, Visions - How to create the future of our planet

Youth, Films, Visions - How to create the future of our planet

Youth4planet, in collaboration with Spring Films, TVE and InsightShare, will be curating an evening ...

Read More
Réckbléck 2014 - Iessgewunnechten bei Jonken

Réckbléck 2014 - Iessgewunnechten bei Jonken

E groussen Dossier iwwer Ernährung bei Jonken vum Lena a Sam Schaack vum Uelzechtkanal aus dem Joer ...

Read More
Déi national Offall-App ass do!

Déi national Offall-App ass do!

Eng App fir alles ronderëm den Offall zu Lëtzebuerg! En digitale Sammelkalenner vir Är Adress, eng i...

Read More

Pour recevoir les dernières nouvelles de notre part, inscrivez votre adresse électronique. Nous vous promettons des nouvelles dignes de ce nom, sans pourriels.

Um die neuesten Nachrichten von uns zu erhalten, abonnieren Sie bitte Ihre E-Mail. Wir versprechen wertvolle Nachrichten ohne Spam.

To get the latest news from us please subscribe your email. We promise worthy news with no spam.

Sidd ëmmer informéiert iwwer eis leschten Nouvellen an drot Är Email hei an. Mir schécken Iech interessant Informatiounen a spammen Iech net zou.

  • Recent
  • Popular