X
 
 

Lëtzebuerger Orthografie

 

E kohärent Reegelwierk mat alle Grondreegelen, plus d‘Reegelen iwwer d’Getrennt- an Zesummeschreiwung, iwwer d’Grouss- a Klengschreiwung an iwwer d’Interpunktioun am Lëtzebuergeschen.

 

Online Ortho-Trainer

Mam Ortho-Trainer kënnt Dir Är orthografesch Kenntnisser opfrëschen oder einfach en éischten Abléck an d'Lëtzebuerger Rechtschreiwung kréien. Hei fannt Der déi wichtegst Reegele mat deene passenden Exercicer.

Lëtzebuerger Online Dictionnaire

De Lëtzebuerger Online Dictionnaire ass e méisproochegt Wierderbuch, an deem lëtzebuergesch Wierder op Däitsch, Franséisch, Englesch a Portugisesch iwwersat an duerch Beispiller op Lëtzebuergesch illustréiert sinn. Donieft fannt Dir och Verb- an Adjektivtabelle wéi och en Audio-Button, fir d'Aussprooch kënnen ze lauschteren.

Sicht e Wuert 

Hei kënnt Dir direkt am LOD sichen.

GOUV_MEEJ_640

Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch
163, rue du Kiem
L - 8030 Strassen
247-88640 (Sekretariat)
 lod@lod.lu