SePAS_logo

Orientation

|   Contact

Les études secondaires

Weess du nach net genau wat s du no der 4e maache wëlls?

 

La Maison de l'Orientation

Hues du allgemeng Froen zu Schoul a Beruff?

Hues du Froen zu Studien, Ausbildungs- a Beruffswiel?

 

Découvrir ses intérêts et compétences professionnels

Géifs du gär deng Interessen an Talenter entdecken?

 

Le choix professionnel

Weess du nach net genau wat dass du am Bezuch zu denger berufflecher Karriär maache wëlls?
Wëlls du gär méi Infoen iwwer Beruffer?

Brauchs du Hëllef beim Schreiwe vun dengem CV oder denger Lettre de motivation?

 

Préparer la fin des études secondaires

Weess du nach net genau wat s du no der 1ière maache wëlls?

Wëlls du studéiere goen a brauchs nach puer Infoen zum Studium an deene verschiddene Studiegäng?

 

Les études universitaires

Brauchs du Infoen zu der Studiebäihëllef?

Wëlls du wëssen ob däin Diplom herno hei zu Lëtzebuerg unerkannt ass?

Brauchs du zousätzlech Infoen iwwer d´Studien hei zu Lëtzebuerg?

Brauchs du zousätzlech Infoen iwwer d´Studien am Ausland?

Brauchs du zousätzlech Infoen iwwer d´Studien a Frankräich?

Brauchs du zousätzlech Infoen iwwer d´Studien an Däitschland?

Brauchs du zousätzlech Infoen iwwer d´Studien an der Belsche?

Brauchs du zousätzlech Infoen iwwer d´Studien an England?

Brauchs du zousätzlech Infoen iwwer d´Studien an Amerika?

Bass du un engem 'Athletics Scholarship' an Amerika oder Kanada interesséiert?

Brauchs du en Englesch-Sproochentest oder ee "College Entry"-Test fir däi Studiegang?

Wëlls du Informatiounen iwwert d'Studentevertrieder zu Lëtzebuerg?