X

MEN_Multiscript_Rucksaak_mesh_03


MEN_Multiscript_Rucksaak_mesh_05

„Eis gebaute Welt“ invitéiert d’Schoulkanner (cycles 3 a 4) op 6 Missioune fir d'Ëmwelt ronderëm d'Schoul, an der Gemeng an doriwwer eraus z'erfuerschen a besser ze verstoen. D’Aktivitéite fannen esouwuel am Klasseraum, ewéi och dobausse statt. Themen, un deene geschafft gëtt sinn:

  • Graffiti an Dekor,
  • Stroossen a Plazen,
  • Ambiancen a Wuelbefannen,
  • Geschicht,
  • an Architektur.plus...

Fächeriwwergräifend Schaffen erlaabt de Schüler*inne vernetzt ze léieren, ewéi z. B. Sproochen, Rechnen, Geographie a Sciencen a Verbindung ze bréngen. Bei all Missioun mécht fir d’éischt e klenge Wëssensinput virwëtzeg op eng Recherche. No enger gemeinsamer Analys a Reflexioun kënnt et zu engem kreativen Ofschloss, bei deem all Kand seng Andréck a seng Erkenntnisser verschaffe kann.

D‘Kärelement vum Projet „Eis gebaute Welt“ ass déi methodesch Approche an dat didaktescht Material, dat fir dësen Zweck ausgeschafft gouf. All Schüler*in kritt eng Mapp mat Aktivitéitsblieder zu de 6 Missiounen an engem Ofschlossdiplom, deen eegestänneg gebastelt gëtt. Mat Hëllef vun dësen Aktivitéitsblieder kann all eenzel Schüler*in, esou wuel onofhängeg oder awer och zesummen an der Grupp déi gefrote Missioune léisen. Déi 6 Missioune stellen e Ganzt duer, mä et gëtt keng Reiefolleg an et kann een als Léierpersoun sech déi gewënschte Missioun selwer auswielen.

Als méiglech Ënnerstëtzung um Terrain besteet de Rucksak vun „Eis gebaute Welt“ mat ville praktesche Gadgete fir d’Aktivitéiten. D’didaktescht Material ass prêt à l‘emploi fir direkt an der Klass agesat ze ginn; och ouni de Rucksak kënnen d’Missiounen awer mat de Kanner an Ugrëff geholl ginn.

Hei ass de Lien zum Bon de Commande, wou souwuel de Rucksak, wéi och d’Missioune fir d’Schüler*inne bestallt kënne ginn. Opgepasst: Bei der Bestellung muss een d’Unzuel vun de gewënschten Exemplairë mat uginn!

 Katalog Zousaatzmaterial

Zousätzlech bestinn zwou Offerten u formation continuen zu der Thematik „Eis gebaute Welt“ an der pädagogescher Approche (méi Informatiounen am IFEN-Katalog):

  • eng Aféierung vum ganze Projet. Formatioun
  • eng verdéifte Weiterbildungsoffer. Formatioun
  • Pädagogescht Konzept: Martine Bintner an Nadine Brix

    E grousse Merci un de Ministère des Transports fir d’Bereetstelle vun de Reflektoren.

buch-welt title=

zereck...

eischt-wieder_OutOfStoc_final

D’TING-Buch erméiglecht nei mediepädagogesch Weeër a passt d’Material un déi méisproocheg Realitéit vun eisem Land un. Am Kontext vun dem digitale Fortschrëtt, an den neie Méiglechkeeten, déi doduerch an der Schoul entstinn, gi konstant nei Hëllefsmëttel ausgeschafft, déi en autonoomt Léiere fërdere sollen. Den TING-“Hörstift” stellt dobäi e weidere kandgerechten, didaktesche Multimediaproduit fir den Unterrecht zur Verfügung – eng Symbios vu gedrécktem Buch an innovativer Technik! Den Hörstift kann nämlech schwätzen an erwächt d’Buch doduerch zum Liewen!

 Katalog

schleck

sac_histoires

Une aventure commune parents/enseignants pour favoriser l’entrée dans la lecture. Le projet Sacs d’histoires vise la promotion de la lecture auprès des élèves du cycle 1 et 2 de l’enseignement fondamental.
À tour de rôle, les enfants emportent à la maison un « sac d’histoires » préparé à l’école. Celui-ci comporte :  un livre pour enfants avec la traduction dans la langue maternelle de l’enfant ;
• un CD sur lequel l’histoire du livre est racontée dans plusieurs langues ;
• un glossaire et une lettre d’information ;
• des jeux ou d’autres activités en relation avec l’histoire du livre (Memory, devinettes, marionnettes, etc.) ; 
• une surprise. 
 weider...

Dans un premier temps, le livre intégré dans le sac d’histoires est lu en langue luxembourgeoise à l’école. Ensuite, les parents lisent les histoires à haute voix à leur enfant ou leur font écouter le CD contenu dans le sac d’histoires. Dans le cadre de ce projet, les acteurs de la vie scolaire et les familles des enfants sont donc invités à travailler ensemble afin d’encourager l’enfant à lire. Le fait que l’école reconnaisse le répertoire langagier des élèves crée un lien entre les langues apprises à l’école et les langues maternelles. Les livres bilingues et les CDs multilingues engendrent un nouveau rapport à la lecture. Pour les enfants parlant une langue étrangère, l’apprentissage du luxembourgeois est facilité.

Qui peut participer au projet ? Tous les éducateurs et enseignants intéressés peuvent participer au projet après avoir suivi une formation d’introduction. Des formations continues assurées par les responsables du projet Sacs d’histoires sont organisées par le SCRIPT (voir le programme de l’IFEN). Il est aussi possible de faire une demande afin de pouvoir profiter d’une formation interne dans votre école (SchiLW : Ouverture aux langues et Sacs d’histoires : le bagage linguistique des élèves – une ressource ?!). Le prêt du matériel est assuré par le SCRIPT. Contact : Sacs d’histoires / Anne-Marie Antony, Toini Glesener, coordinatrices

zereck...

 Histoires Contact

sac-illu

sac_histoires

forum papers bringt eine Auswahl von Texten, die zum überwiegenden Teil der luxemburgischen Monatszeitschrift forum entstammen und hier für den Unterricht aufbereitet wurden. Im Zentrum jeder Ausgabe steht ein aktuelles Thema, das aus verschiedenen, auch sehr persönlichen Perspektiven beleuchtet wird. Neben rezenteren Texten finden sich auch ältere forum-Beiträge, die zeigen, wie sich das Thema in den Jahren entwickelt hat. Komplettiert wird das Dossier durch ein Glossar sowie eine weiterführende Infografik.
weiter...

Die Autoren sind größtenteils Leute, die in Luxemburg leben und die man auch gerne kontaktieren kann. Das Zielpublikum sind Lehrpersonen und Schüler/Schülerinnen, die über ihren IAM-Login die Hefte und Infografiken einsehen können.

Neben dem digitalen Zugriff besteht aber auch die Möglichkeit, um die forum papers-Hefte über www.forumpapers.lu kostenlos als Printausgaben zu bestellen.

zurück...

 Bestellen

raumschiff

Le nouveau livre de Dr Jean-Luc Lehners, physicien expert en cosmologie, intitulé «Die Erde ist mein Raumschiff - Eine kurze Einführung in das Weltall », édité par daVinci asbl en collaboration avec d’autres partenaires, dont le SCRIPT, permet aux enfants de découvrir les sciences et les technologies et de développer leur intérêt pour les STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Maths) lesquelles constituent une priorité du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le livre « Die Erde ist mein Raumschiff» vient enrichir l’éventail des ressources disponibles sur l’éducation scientifique au Luxembourg.
plus...

Ce livre permet aux élèves de partir à la découverte de l’espace et d’apprendre à connaître notre Terre d’un autre point de vue, tel un vaisseau spatial en voyage autour du soleil. Le thème de l’espace, fascinant pour les enfants de tout âge, permet d’explorer des sujets variés liés aux sciences naturelles, à l’ingénierie et aux mathématiques, tout comme à l’histoire des sciences.

Le livre s’adresse surtout aux élèves du cycle 4 de l’enseignement fondamental et des classes inférieures de l’enseignement secondaire classique et général. Il peut tout aussi bien être lu en classe qu’à la maison et en famille. Il peut être commandé gratuitement en envoyant un courriel à: secretariat@script.lu

moins...

 Commande

Prabeli

Mat dem Wimmelbiller-Set „Komm mat op d‘Sich!“ gëtt dem Léierpersonal didaktescht Material zur Verfügung gestallt, fir de Schülerinnen a Schüler bei der Fërderung vum Sprooch(en)léieren ze hëllefen. D’Bildmaterial ass sproochneutral, d. h. op den eenzele Pouster gëtt keng Sprooch benotzt. Doduerch kann d’Material zum enge bei der Fërderung vun der Éischt-, wéi och beim Léiere vun enger Zweetsprooch resp. weidere Friemsprooche benotzt ginn. Zum anere kann et awer och sproochiwwergräifend agesat ginn, d. h. et kënne méisproocheg Aktivitéite stattfannen. weider...

An dësem Set sinn zéng thematesch Situatiounsbiller, bestoend aus engem grousse Pouster (recto) a sechs eenzelnen Übungen (verso), déi sech op déi jeeweileg Thematik bezéien. D’Bildmaterial gouf fir 2 Gréisste konzipéiert: zum engen als A2-Pouster, fir an der Klass opzehänken (am Set als Pabeierform) an zum aneren als A3-Pouster, sou datt all Kand domat op senger Bänk schaffe kann (op dësem Site verfügbar). Et gouf probéiert, fir nieft dem „klasseschen Asaz“ vu grousse Pousteren, nach weider Asazméiglechkeeten ze kreéieren. Fir mat dëse grousse Situatiounsbiller ganz verschidde sproochlech a kommunikativ Kompetenze kënnen auszeschaffe gouf en innovatiivt Konzept entwéckelt, dat verschidden Aktivitéite proposéiert – an doriwwer eraus nach vill Fräiraum léisst fir weider pädagogesch Übunge kënnen unzebidden; dëst duerch eng besonnesch Aart vum Falen, datt duerno aus dem Pouster e Booklet entsteet. Esou kann all Kand säin eegent Exemplaire kréien, dat et fir sech entdecken an un deem et schaffe kann.

Et goufen zéng Themen ausgewielt, déi sech alleguer mat Liewens- an Erfahrungsberäicher ausernee setzen, déi fir Kanner vu Relevanz sinn: am Klassenzëmmer, an der Klinick, am Schoulhaff, op der Spillplaz, um Bauerenhaff, bei der Famill, an der Natur, am Verkéier, am Supermarché, am Kleederschaf.

 Katalog

zereck...

auto

Dës Billerkaarte bidden en éischten, an och e méi verdéiften Abléck, an de Basiswuertschatz. Dobäi hieft sech dëse Set géintiwwer anere Billerkaarten of, well en net explizit eng Zilsprooch uviséiert, wéi z. B. Däitsch oder Franséisch. Et gi méi Sproochen ageféiert an doriwwer eraus besteet och d’Méiglechkeet fir sproochiwwergräifend a –vergläichend ze schaffen.

 Katalog

header-bg

header-text