X

Lëtzebuerger Auteuren

Lëtzebuerger Auteuren

Texte luxemburgischer Auteuren im Unterricht / La littérature luxembourgeoise à l‘école

D’Anthologie Literaresch Welten läit als Klassesaz an alle Schoulen vum ESC an ESG. Zënter 2016 presentéieren de CNL an de SCRIPT didaktescht Material zu verschiddenen Texter aus dëser Anthologie.

Texte luxemburgischer Auteuren im Unterricht / La littérature luxembourgeoise à l‘école

D’Anthologie Literaresch Welten läit als Klassesaz an alle Schoulen vum ESC an ESG. Zënter 2016 presentéieren de CNL an de SCRIPT didaktescht Material zu verschiddenen Texter aus dëser Anthologie.

Dëst Material gëtt den Enseignanten gratis als Mapp oder als .pdf zur Verfügung gestallt. Dozou gehéiert eng Lektür vum Text als .mp3, eng literaresch Analys, eng kuerz Situéierung vum Text am Kontext vum Unterrecht, Aarbechtsblieder, Tafelbiller, Kopéiervirlagen an zousätzlech Texter.

D‘Mapp versteet sech als Hëllefsmëttel, ouni dass hei de Cours scho virginn ass. Sou gëtt zum Beispill méi Material zur Verfügung gestallt, wéi normalerweis zu engem Text kann an Asaz kommen, an d’Material selwer léisst sech op ënnerschiddlech Manéieren a mat verschiddene Sozialformen asetzen.

Please login or register to post comments.

header-bg

header-text